Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 5
Năm 2020 : 659
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XVI) về huy động Trẻ nhà trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng nhà trường chi bộ và chính quyền nhà trường đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang; Các văn bản chỉ đoại của cấp trên “Về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

 

 

          

      PHÒNG GD & ĐT YÊN SƠN                                                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN VÂN                                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 11/BC-TrMN 

                                  ­                     

                                                                                                                                                                          Xuân Vân, ngày 11  tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy ( Khóa XVI) về huy động Trẻ nhà trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Căn cứ Kế hoạch số 14-KH/BTGHU ngày 02/4/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/HU 28/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang .

Trường MN Xuân Vân báo cáo kết quả huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn xã Xuân Vân 15 ngày đầu tháng 12/2019 cụ thể như sau:

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết

Vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng nhà trường chi bộ và chính quyền nhà trường đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang; Các văn bản chỉ đoại của cấp trên “Về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”:

+ Số đảng viên của nhà trường tham gia học tập Nghị quyết: 15/15 đạt 100%;

+ Số cán bộ giáo viên trong nhà trường tham gia học tập Nghị quyết: 53/53 đạt 100%;

- Đảng uỷ, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đều nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng về thực hiện nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của ban thường vụ tỉnh ủy khóa XVI về huy động trẻ nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị Quyết

Căn cứ Nghị quyết số 73-NQ/TU, ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 07/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13/3/2019 Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn xã Xuân Vân

Nhà trường đã phối hợp với ban chỉ đạo, các tổ chức chính trị xã hội của xã, thường xuyên cập nhật nắm chắc số lượng trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng trên địa bàn xã. Theo dõi cụ thể đến các điểm trường, kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ đạo phổ cập các bậc học của xã và Đảng uỷ xã trước ngày 15 hằng tháng; nhà trường tích cực tuyên truyền rộng tới phụ huynh kế hoạch của nhà trường trong việc thực hiện Đề án huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt kế hoạch cấp trên giao.

          Chỉ đạo các đồng chí giáo viên phụ trách từng thôn phối hợp với cán bộ phụ trách của xã, cập nhật số liệu trẻ đến trường từng ngày để duy trì tỉ lệ chuyên cần và tỉ lệ trẻ ăn bán trú.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và sự tham gia của toàn xã hội trong việc huy động trẻ đi nhà trẻ.

          - Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện huy động trẻ nhà trẻ trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở trong việc thực hiện phổ cập.

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện huy đông trẻ nhà trẻ ra lớp;

         - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác huy động trẻ đi nhà trẻ; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, nhất là đối với các nhóm trẻ độc lập, trẻ em yếu thế.

- Tham mưu với UBND  kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục các bậc học của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Tuyên truyền, vận động các ban ngành, đoàn thể, nhân dân trên toàn xã về huy động trẻ nhà trẻ ra lớp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc huy động trẻ nhà trẻ ra lớp; thực hiện khen thưởng kịp thời các tập thể,
cá nhân thực hiện tốt công tác huy động trẻ nhà trẻ ra lớp.

2. Huy động trẻ đi nhà trẻ và chăm sóc, giáo dục trẻ

         - Duy trì 121/121 cháu đi nhà trẻ/ 5 nhóm, tỉ lệ  trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 32,4 %.

         - Tổ chức cân đo theo dõi sức khỏe trẻ qua biểu đồ lần 2 . Kết quả:

         + Trẻ phát triển bình thường: 120/121 trẻ = 99,2%

         + Trẻ thấp còi: 1/121= 0,8 % .

 • Kết hợp với trạm y tế xã  truyền thông, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho gia đình, cộng đồng về kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ.

         - Thực hiện tốt các chính sách đối với trẻ em theo quy định của Nhà nước.

            3. Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ

 • 100% giáo viên dạy nhà trẻ có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.
 • Phân công đủ giáo viên đạt tỷ lệ 2.4 giáo viên/lớp để thực hiện mục tiêu huy động trẻ.
 • Hiện tại có 3 giáo viên nhà trẻ đang học chương trình Cao đẳng để nâng chuẩn đáp ứng yêu cầu CSGD trẻ đại học và 2 giáo viên đang học chương trình đại học.
 • Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, chuyên môn và lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên; nêu gương người tốt, việc tốt, biểu dương những tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến chăm lo cho sự nghiệp giáo dục mầm non.
 • Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại đối với giáo viên.
 • Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định; quan tâm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để động viên, khuyến khích giáo viên cống hiến cho công tác giáo dục trẻ.

            4. Đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị cho các nhóm trẻ

 • Nhà trường thực hiện rà soát thực trạng và nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhóm trẻ mua sắm bổ xung kịp thời.
 • Hiện tại nhà trường có 5 phòng học/5 nhóm trẻ, trong đó có 01 phòng học  mượn và phải học chung với lớp mẫu giáo ( Phân hiệu Đô Thượng 1)
 • Ưu tiên mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhóm trẻ.

         - Thực hiện tu bổ, sửa chữa các phòng học dành cho các nhóm trẻ.

5. Đảm bảo nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ

 • Xây dựng kế hoạch về tài chính đảm bảo nguồn lực thực hiện mục tiêu huy động trẻ đi nhà trẻ.
 • Nhà trường huy động phụ huynh trang cấp đồ dùng thiết bị tối thiểu để phục vụ công tác CSGD trẻ tại các nhóm.
 • Nhà trường vận động  các nguồn xã hội hóa trang cấp thêm một số đồ chơi, thiết bị cho các nhóm trẻ ( đồ chơi, tủ đồ dùng cá nhân, giá để đồ chơi và học liệu, bàn ghế) trị giá 10.000.000đ ( Mười triệu đồng)
 •  

Tổ chức cho trẻ ăn trưa tại trường; đảm bảo chế độ dinh dưỡng và các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ nhằm thu hút trẻ ra lớp ( Duy trì 105/121 trẻ ăn trưa tại trường)

 6 - Đánh giá chung

          + Ưu điểm

Đảng ủy xã đã chỉ đạo phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo tổ chức rà soát số trẻ trong độ tuổi huy động. Nhà trường đã sắp xếp để có nhóm lớp cho trẻ đi nhà trẻ.

 Quan tâm chỉ đạo chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường; 100% trẻ được học 2 buổi/ngày.

Đội ngũ giáo viên được quan tâm xây dựng. 100% giáo viên dạy các nhóm trẻ đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn.

Tỷ lệ huy động trẻ đạt mục tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra ( 32,4 %, vượt 1,8 %)

                +  Hạn chế, khó khăn

- 4/5 nhóm trẻ chưa có  đồ dùng đồ chơi ngoài trời,  đảm bảo diện tích theo quy định

- Diện tích phòng học còn chật chội, chưa đảm bảo theo quy định.

- Vẫn còn nhóm trẻ học chung phòng cùng lớp mẫu giáo.

* Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị bổ xung chế độ chính sách cho trẻ đi nhà trẻ được hưởng chế độ như trẻ mẫu giáo (hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa, được miễn giảm học phí).

- Trang bị đủ bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định cho các nhóm trẻ để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

- Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho nhân viên phụ trách dinh dưỡng nấu ăn cho trẻ.

         - Đề nghị trang cấp đồ chơi ngoài trời cho các phân hiệu có nhóm trẻ.

Trên đây là kết quả thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trường mầm non Xuân Vân trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Ban tuyên giáo HU ( báo cáo)

- PGD&ĐT Yên Sơn (báo cáo);

- Đảng ủy xã Xuân Vân ( báo cáo)

- Lưu (NT)

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hanh

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.