Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 5
Năm 2020 : 659
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2010

        Căn cứ Thông tư 49/2011/BGD&ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào Taọ về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Thực hiện Văn bản số 204 /PGDĐT- KTKĐCLGD, ngày 09   tháng 10 năm 2019 V/v xây dựng kế hoạch bình bầu GVCN lớp giỏi; Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019- 2020,

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

 Trường mầm non Xuân Vân xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD& ĐT YÊN SƠN

TRƯỜNG MN XUÂN VÂN

 

Số:17 / KH - TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                          

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Xuân Vân, ngày 15  tháng 10  năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

 Năm học: 2019 - 2020

 

        Căn cứ Thông tư 49/2011/BGD&ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào Taọ về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Thực hiện Văn bản số 204 /PGDĐT- KTKĐCLGD, ngày 09   tháng 10 năm 2019 V/v xây dựng kế hoạch bình bầu GVCN lớp giỏi; Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019- 2020,

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

 Trường mầm non Xuân Vân xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020 như sau :

 I -Mục đích yêu cầu của hội thi.

 1- Mục đích của hội thi:

Tuyển chọn, công nhận, suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, Đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục mầm non .

Hội thi góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

          Hội thi là một trong các căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, qua đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn , nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

          Thông qua hội thi tuyển chọn giáo viên tham gia dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh cho các năm học tiếp theo.

2- Yêu cầu của hội thi:

Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ được qui định trong chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dụctrẻ mầm non.

Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên để giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và NCKHSP giáo dục, làm đồ dùng đồ chơi.

II- Nội dung và hình thức thi:

     1 - Nội dung thi:

 a) Làm sản phẩm đồ dùng, đồ chơi do giáo viên tự sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả  có kèm theo thuyết minh dưới dạng văn bản (Gọi tắt là Thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo).

b) Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực). 

b) Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

 Hội thi cấp trường: Thực hành 01 hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), 01 hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) do giáo viên bốc thăm;

 Nội dung thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT.

 2 - Hình thức thi:

 a) Giáo viên dự thi trình bày thuyết minh đồ dùng, đồ chơi do giáo viên tự sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả  vào các tiết dạy có kèm theo thuyết minh dưới dạng văn bản cho Ban tổ chức Hội thi (Thời gian nộp ngày 01/11/ 2019);

b) Thi kiểm tra năng lực là bài thi viết tự luận (Thời gian thi ngày 02/11/2019)

c) Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại nhóm, lớp đó (Từ ngày 04/11 đến 15/11/2019). Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian ít nhất là một tuần trước thời điểm thi giảng.

III- Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng ký dự thi:

1- Đối tượng , điều kiện tham gia hội thi:

Giáo viên đang giảng dạy tại trường tham gia, có trình độ chuẩn đạt, có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm rở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Giáo viên tham gia hội thi phải có ít nhất một đồ dùng đồ chơi (Mỗi lớp một bộ đồ dùng đồ chơi), có thuyết minh kèm theo do giáo viên tự sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

2- Số lượng giáo viên đăng ký dự thi :

   24 giáo viên đăng ký dự thi.

3- Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức hội thi

3.1.Thời gian :

-  Ngày 18/10/2019 Tổ chức, triển khai, phổ biến quán triệt thông tư 49 cho toàn thể giáo viên nhà trường; đặc biệt là mục đích, yêu cầu tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường nêu tại điều 2 Thông tư 49 và giáo viên bốc thăm lĩnh vực thi thực hành.

- Ngày 01/11/2019 thi trình bày thuyết minh đồ dùng đồ chơi tự tạo.

- Ngày 02/11/2019 kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức CSGD trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm ( thi viết bài )

- Từ ngày 04/11 - 15/11/2019 thực hành hoạt động giáo dục tại lớp học.  

3.2.  Địa điểm:

- Thi Đồ dùng đồ chơi tự tạo: Tại Trung Tâm

- Thi Kiểm tra năng lực: Tại Trung Tâm

- Thi thực hành: Tại các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo trường MN Xuân Vân

3.3. Kinh phí

Hội thi do ngân sách chi thường xuyên của nhà trường. Các chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

4- Đánh giá kết quả  bài kiểm tra năng lực, hoạt động vui chơi - tập hoạt động học;

- Đồ dùng đồ chơi ( có thuyết minh kèm theo ) do giáo viên tự sáng tạo được quy định ( như điều kiện thi giáo viên giỏi cấp trường ). Được đánh giá theo thang điểm 20.Trưởng ban Giám khảo phân công cho 3 Gíám khảo chấm độc lập. Loại B là đạt

+ Loại A: Từ 17 đến 20 điểm;

+ Loại B: Từ 14 đến <17 điểm;

+ Loại C: Từ 10 đến <14 điểm;

+ Loại Không đạt: < 10 điểm.

- Bài thi năng lực được đánh giá theo thang điểm 10 theo hướng dẫn của chấm của ban đề thi, bài do 3 giám khảo chấm độc lập.

- Bài tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo qui định hiện hành đối với cơ sở giáo dục mầm non, mỗi bài được 02 ban giám khảo chấm điểm trở lên chấm điểm độc lập thang điểm 20. Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là Trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo (Đối với chấm đồ dùng tự tạo, bài thi kiểm tra năng lực) thì báo cáo Trưởng ban giám khảo quyết định.

Khi thi thực hành xong tiết dạy  thì Trưởng ban tổ chức cho mở niêm phong túi “Phiếu theo dõi, đánh giá và xếp loại giờ dạy” để tính điểm thi thực hành . Điểm thi  thực hành tiết dạy được tính độc lập. Căn cứ điểm trung bình của các Giám khảo và theo quy định để trưởng ban Giám khảo quyết định việc xếp loại giờ dạy.

*Các trường hợp: Tiết dạy có điểm TB đạt Giỏi, khá nhưng trong đó có 1 phiếu xếp loại TB hoặc trường hợp không có sự tương đồng giữa điểm và xếp loại thì cần tính điểm TB ở từng mục đó của cả nhóm GK để làm căn cứ đánh giá, xếp loại .

5- Tiêu chuẩn đánh giá kết quả giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp trường

6.1. Đảm bảo đủ điều kiện dự thi

6.2. Bài dự thi năng lực đạt từ 8 điểm trở lên

6.3. Bài thi thực hành đạt loại loại giỏi theo thang điểm đánh giá.

          IV. Tổng kết đánh giá và cơ cấu giải thưởng

          Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi và  đạt các yêu cầu quy định về đánh giá kết quả của giáo viên được công nhận là: Giáo viên dạy giỏi và được cấp giấy chứng nhận Giáo viên dạy giỏi của  nhà trường  tổ chức hội thi

- Cơ cấu giải thưởng:

+ Giải nhất: GV có tổng số điểm từ 28 điểm trở lên

+ Giải nhì: GV có tổng số điểm từ 27 đến dưới 28

+ Giải ba: GV có tổng số điểm từ: 26 đến dưới 27

+ Giải khuyến khích: GV có tổng số điểm từ 25 đến dưới 26 điểm

          V. Ban tổ chức, ban thư ký, ban giám khảo hội thi:

Hiệu trưởng  là người ra quyết định thành lập BTC hội thi

1- Ban tổ chức

- Thành phần:

          + Trưởng ban: Hiệu trưởng

          + Phó trưởng ban:  P.Hiệu trưởng

          +Thành viên: Là CBQL ,tổ trưởng chuyên môn  giáo viên có uy tín, năng lực có trình độ chuyên môn tốt, kế toán nhà trường.

2 - Ban giám khảo:

 - Thành phần:

           + Trưởng ban:  Là trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức cuộc thi

           + Phó trưởng ban: Là CBQL có năng lực tổ chức quản lý hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn.

           - Các thành viên: Là những CB, tổ trưởng chuyên môn, GV có nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao.

3- Ban ra đề thi

Là các thành viên trong ban tổ chức hội thi

4 - Thư ký hội thi:

- Thành phần: Là Thành viên của BTC Hội thi.

VI.Tổ chức thực hiện

1. Đối với Ban giám hiệu nhà trường

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban tổ chức, Ban Giám khảo, ban thư kí hội thi

- Các ban trong hội thi thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Điều 9,10,11 thông tư 49/2011/TT- BGDĐT ngày 26/10/2011;

Triển khai kế hoạch  hội thi đến toàn thể CBGV trong nhà trường

2. Đối với giáo viên

- Đăng kí dự thi theo quy định

- Chuẩn bị tốt các điều kiện dự thi đảm bảo đạt kết quả cao

     Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường của trường mầm non Xuân Vân./.

 

Nơi nhận :

         - Phòng GD&ĐT Yên Sơn 

         - GV các nhóm lớp

         - Các thành viên trong BTCHT

         - Lưu CM

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Hanh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.